โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์สัมฤทธิ์ เดี่ยวพานิช
อายุรแพทย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์บรรจบ บรรจงจิตต์
ศัลยกรรมประสาท
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

นายแพทย์ฉันท์ทิตย์ อังประภาพรชัย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

นายแพทย์ธราพงษ์ ดวงคำ
รังสีแพทย์

 

 

                เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,081-7801519,081-7765611 แฟ็กซ ์(035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com