โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
  ประกาศรับสมัครงาน
1
วิสัญญีพยาบาล  
ประจำ
1
อัตรา
*เพศหญิง
*แผนกห้องผ่าตัด (OR)
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์
*ผ่านการฝึกอบรมพยาบาลในวิชาวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 1 ปี
       
2
เภสัชกร
ประจำ/นอกเวลา
1
อัตรา
*เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  *มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
3
นักรังสีเทคนิค
ประจำ
1
อัตรา
*เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
*มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
4
พยาบาลวิชาชีพ
ประจำ
2
อัตรา
*เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
*แผนกผู้ป่วยใน (IPD),(ER)
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
*มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
5
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ประจำ
1
อัตรา
*เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
*แผนกห้องผ่าตัด (OR/Supply)
*วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
และผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน
*มีประสบการณ์ในแผนกห้องผ่าตัด 2-3 ปี ขึ้นไป
       
6
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ประจำ
4
อัตรา
*เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
*แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU),(IPD),(ER)
*วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
และผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 6 เดือน
*มีประสบการณ์ 0-1 ปี ขึ้นไป
       
7
พนักงานทำความสะอาด
ประจำ
4
อัตรา
*เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
*วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
*สามารถขึ้นเวรกลางคืนได้
8
ผู้ช่วยเภสัชกร
ประจำ
1
อัตรา
*เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
*วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
*สามารถขึ้นเวรกลางคืนได้
*มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 
สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 1
 
เบอร์โทรศัพท์  035- 801-555 ต่อ 170 ,  172 หรือ 099-217-4777
  หรือ  E-mail:  Peravech.hrd@gmail.com
           
กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1
ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
1
ชุด
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ (สำหรับวิชาชีพ)
1
ชุด
4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (วุฒิการศึกษา)
1
ชุด
5. สำเนาใบปริญญาบัตร
1
ชุด
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)
1
ชุด
7. สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร
1
ชุด
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2
รูป
                เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,099-217-4777 แฟ็กซ์ (035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com