โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 
  ประกาศรับสมัครงาน
1
พยาบาลวิชาชีพ  
ประจำ/นอกเวลา
หลาย
อัตรา
*แผนก OPD,ER,ICU,OR,IPD
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขา พยาบาลศาสตร์
2
พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ประจำ/นอกเวลา
หลาย
อัตรา
  *แผนก OPD,ER,ICU,OR,IPD
 
*ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 6เดือน
3
เภสัชกร
ประจำ/นอกเวลา
2
อัตรา
*เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาเภสัชศาสตร์
*มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
4
นักรังสีเทคนิค
ประจำ/นอกเวลา
2
อัตรา
*เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
*มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป
5
พนักงานทำความสะอาด
ประจำ
1
อัตรา
*เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
*วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
*สามารถขึ้นเวรกลางคืนได้
6
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
นอกเวลา
1
อัตรา
*เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
*วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
*สามารถขึ้นเวรกลางคืนได้
7
นักเทคนิคการแพทย์
ประจำ
1
อัตรา
*เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / สาขานักเทคนิคการแพทย์
 
สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 1
 
เบอร์โทรศัพท์  035- 801-555 ต่อ 170 , 099-217-4777
  หรือ  E-mail:  mahosot.vechakarn@hotmail.com
           
กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1
ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
1
ชุด
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ (สำหรับวิชาชีพ)
1
ชุด
4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (วุฒิการศึกษา)
1
ชุด
5. สำเนาใบปริญญาบัตร
1
ชุด
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)
1
ชุด
7. สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร
1
ชุด
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2
รูป
                เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,099-217-4777 แฟ็กซ์ (035) 801-777
E-mail:peravech@gmail.com