โรงพยาบาลพีรเวช(PERAVECH HOSPITAL) ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แหล่งความรู้ทางด้านการแพทย์และโรคต่างๆ  
 

 

 

วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต

เพื่อสุขภาพที่ดี อายุ 100 ปี อย่างมีความสุข"

พันธกิจ

             1.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ถ่ายทอดองค์ความรู้

             ด้านธรรมชาติบำบัดในการรักษาสุขภาพ

             2.ให้บริการทางเลือกใหม่ในการรักษาสุขภาพ

             3.ให้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องต่อวิธีการดำเนินชีวิต

             ให้เข้ากับวิถีธรรมชาติ อย่างสมดุล

             4.ให้บริการด้วยสถานที่ที่มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์

             5.ให้บริการที่อบอุ่นเสมือนญาติสนิท

 

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลพีรเวช ให้การรักษาและดูแลสุขภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

และระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน

 

 


       

 

 

               เลขที่ 55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร (035) 801-555
,081-780-1519 แฟ็กซ์ (035) 801-777

E-mail:peravech@gmail.com